top of page

SANCTIEBELEID - KSC Keerbergen dat is

samen scoren door en met onze jeugd

Momenteel tellen we een 180-tal jeugdspelers. Deze allemaal ”in het gareel” te laten

lopen is geen sinecure. Hoe meer leden, hoe meer kans om …..

 

Zowel wat organisatie, als sfeer binnen de club betreft, is een minimum aan discipline

vereist .

 

Toch willen we er de nadruk op leggen dat het niet de bedoeling is van KSC Keerbergen

een strafkamp te maken, maar wel om een voorbeeldige club te zijn, waar discipline en respect hoog in het vaandel gedragen wordt.

We verwachten van elke speler een voorbeeldig en beleefd gedrag dat respect uitstraalt.

Dit impliceert dat een speler de trainer begroet (onder andere d.m.v. een hand te geven) bij het arriveren en verlaten  van elke training en wedstrijd.

 

 1. Wat mag je van KSC Keerbergen verwachten:

 

       Als spelend lid van KSC Keerbergen kun je van de vereniging verwachten:

 • Deelname aan de door de K.B.V.B. georganiseerde voetbalcompetitie.

 • Deelname aan oefenwedstrijden en tornooien.

 • Teambegeleiding door een door de vereniging aangestelde jeugdcoördinator.

 • 2x per week trainingsgelegenheid.

 • Trainingen vinden plaats zoveel mogelijk door gediplomeerde trainers of ervaren trainers.

 • Lidmaatschap waardoor gratis toegang verleend wordt voor de wedstrijden van het eerste elftal.

 • Na elke thuiswedstrijd 1 drankbonnetje en 1 hotdog-bonnetje.

                                                          

    2.  Wat verwacht KSC Keerbergen van elk lid:

         We verwachten dat je …

 • je verplichtingen conform het huisreglement correct nakomt.

 • de adviezen en beslissingen van je trainer accepteert en opvolgt.

 • de beslissingen van de scheidsrechter zonder tegenspraak accepteert.

 • deelneemt aan de activiteiten waarvoor je bent opgeroepen of waarvoor je je hebt opgegeven.

 • je trainer tijdig informeert indien je verhinderd bent om aan de wedstrijd en /of activiteiten deel te nemen.

 • in het veld sportief gedrag toont tegenover medespelers en tegenstrevers.

 • je buiten het veld ook sportief gedraagt.

 • bij zowel trainingen als wedstrijden voldoende inzet om een zo goed mogelijke prestatie te leveren.

 • zuinig bent op materialen van KSC Keerbergen.

 • je in de kleedkamers bij zowel thuis-als uitwedstrijden netjes gedraagt en geen zaken beschadigt en/of bevuilt.

 • de kleedkamers na gebruik schoon en in goede staat achterlaat.

 • ook van andere ruimten en voorzieningen zowel bij KSC Keerbergen als bij andere verenigingen op een nette wijze gebruik maakt.

 • bij eventuele klachten contact opneemt met je trainer en zonodig met de jeugdcoördinator.

 • niet deelneemt aan trainingen en niet bindende wedstrijden van een andere club,

       zonder dat hij / zij schriftelijke toestemming heeft verkregen van KSC Keerbergen. 

 

 3. Sanctiebeleid KSC Keerbergen

     Bij elke van volgende handelingen zal het interne sanctiebeleid (dat te raadplegen valt bij bestuur      en    

     jeugdcoördinator) in voegen treden.

     3.1. Pesten van medespeler of anderen

     3.2. Onkuis gedrag onder de douche of in de kleedruimten

     3.3. Diefstal:

     3.4. Spelen met bal op de parking binnen het stadion of in en rond de kleedkamers:

     3.5. Krijgen van rode kaart voor onsportief gedrag of mekkeren op de scheidsrechter:

     3.6. Moedwillig bevuilen van de kleedruimten of accommodatie

     3.7. Het vernielen van de accommodatie door onverantwoord gedrag

     3.8. Zwerfvuil veroorzaken:

     3.9. Afwezigheid zonder trainer te verwittigen voor:

            a) de training

            b) de wedstrijd

     3.10. Te laat betalen van het lidgeld:

     3.11. Onbeleefdheid tegenover de jeugdleiding, bestuur, supporters, medespelers, vrijwilligers en

               tegenstrevers

     3.12. Onsportief gedrag

     3.13. Het niet bij hebben van de warme kledij in de periode van 15/10 tot 15/03 (als het koud is) ,

              alsook het niet bij hebben van de trainingsbal gedurende het ganse seizoen:

     3.14. Trainen of spelen met vuile kledij:

     3.15. Uw paspoort vergeten

     3.16. Ongeoorloofd voetballen op het A- en B-terrein

bottom of page