top of page

GEDRAGSREGELS - KSC Keerbergen dat is

samen scoren door en met onze jeugd

Richtlijnen ouders

 

Beste ouders,

 

Steeds meer en meer wordt jeugdsportbeoefening geconfronteerd met de ouders die de taak van coach op zich nemen, of erger die roepen en schelden op hun of andere kinderen.

De KSC-visie is opgesteld om op pedagogische en verantwoorde wijze kinderen te helpen in hun ontwikkeling als kind en als speler. Daarom vragen we U de volgende zaken eens grondig te lezen. Alvast bedankt voor uw begrip.

 

 • Verplicht een kind niet datgene te bereiken waartoe het niet in staat is, hij moet niet presteren om uw ambities als ouder waar te maken.

 • Applaudisseer voor goed spel van uw team en van de tegenstander.

 • Trek het oordeel en de eerlijkheid van de scheidsrechter nooit in twijfel in het openbaar.

 • Vermijd elk fysiek en verbaal geweld bij jeugdsportbeoefening.

 • Erken de waarde en belang van jeugdsportbegeleiders. Zij offeren tijd en inspanning op om uw kind te begeleiden.

 • Volg stipt de afspraken die gemaakt werden door de trainers.

 • Moedig uw kind aan de regels van de sport na te leven.

 • Zet verlies om in winst door uw kind te leren werken in de richting van techniekverbetering en een sportieve attitude.

  

Ongepaste attitudes:

 

 • Ongeïnteresseerde ouders

        Interesse in hetgeen een kind doet is essentieel in zijn ontwikkeling

 • Overbezorgde ouders

       Leer uw kind zelfstandig te reageren

 • Overkritische ouders

        Vermijd telkens kritiek te uiten op de prestatie van uw zoon(dochter). Dit zal een tegengesteld effect met

        zich meebrengen.

 • Coaches vanaf de lijn

       De trainer is de enige persoon die zijn team aanwijzingen geeft.

 • Kritische ouders

       Er zal niet geduld worden dat ouders zich negatief uitlaten over de prestaties van de ploeg of individuen.

       Het is een steeds wederkerend verschijnsel dat ouders een zekere speler viseren waardoor deze het

       nodige vertrouwen verliest.

 

       Een kind zal steeds trachten zijn uiterste best te doen. Dit is inherent aan kinderen. Roepen op kinderen

       heeft dus alleen een tegengesteld effect. Aanmoedigen en sturen in de juiste richting zijn zaken die

       essentieel zijn in de ontwikkeling van het kind.

Richtlijnen en sanctiebeleid spelers


1. Alle hieronder beschreven gedrag- en leefregels worden strikt opgevolgd door de spelers, tenzij uitdrukkelijk anders gevraagd door de trainer of afgevaardigde.
2. Elke afwezigheid voor een training of wedstrijd wordt vooraf aan de trainer gemeld.
3. Elke speler is bij voorkeur minimum 5 minuten voor het afgesproken tijdstip op de training of wedstrijd aanwezig en dit op de afgesproken locatie.
4. Elke speler groet zijn trainer, afgevaardigde en/of technische staf bij aankomst en vertrek.
5. Speler gaat vóór de training of de wedstrijd naar het toilet indien nodig en controleert of zijn veters goed zijn geknoopt.
6. Geen enkele speler betreedt een terrein waarop een andere ploeg actief is of verstoort een training of wedstrijd van een andere ploeg.
7. De spelers worden verondersteld steeds beenbeschermers te dragen tijdens zowel de trainingen als de wedstrijden, tenzij het uitdrukkelijk toegestaan wordt door de trainer om zonder te trainen.
8. Vooraleer de training wordt verlaten ruimen we gezamenlijk het trainingsmateriaal op en worden de ballen onder toezicht van de trainer geteld. (en eventueel gereinigd)
9. Iedere speler zorgt best voor een eigen drank (bij voorkeur water) tijdens de trainingen.
10. Na de training of wedstrijd worden er geen flesjes en afval achtergelaten op het terrein.
11. Elke speler biedt zich op training en wedstrijd aan met propere voetbalschoenen en propere kledij.
12. De spelers tonen volledige inzet, motivatie en concentratie. Dit zowel tijdens trainingen, opwarming, wedstrijden en wedstrijdbesprekingen.
13. Als de trainer, afgevaardigde of iemand van de technische staf het woord neemt, zwijgen alle spelers. Als een andere speler een vraag stelt, wordt er ook belangstelling getoond. Wederzijds respect.
14. Spelers die op gelijk welke manier de training, opwarming of bespreking blijven storen worden gesanctioneerd.
15. Het gebruik van obscene, beledigende taal is ten strengste verboden en spelers gedragen zich steeds beleefd tegenover scheidsrechters, trainers, afgevaardigden en ouders.
16. Racistische of onverdraagzame uitlatingen worden op en naast het terrein nooit getolereerd en zullen steeds bestraft worden.
17. Ook fysiek geweld en pesterijen zijn uiteraard uit den boze en worden gesanctioneerd.
18. De spelers beoefenen hun sport op een gezonde agressieve manier, met respect voor het lichaam van de tegenstander. Ongecontroleerd geweld of overdreven agressie tijdens, voor of na de training of wedstrijd worden gestraft met onmiddellijke verwijdering, zowel op de training als op wedstrijd. (We verwijzen hier naar de 10 geboden van FIFA Fair Play op de website van KBVB, te bereiken via de link: http://www.footbel.be/nl/KBVB/test11/fairplay.html). Nadien wordt er een gepaste sanctie bepaald. Dit kan eventueel gepaard gaan met een boete.
19. De spelers begeven zich (zonder uitdrukkelijke toestemming) enkel in de kleedkamer en op het terrein dat aan de ploeg is toegewezen.
20. Geen onnodige waardevolle voorwerpen (GSM, horloge, sieraden, ...) of grote hoeveelheden geld meebrengen naar de kleedkamer. De club is niet verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging van persoonlijke zaken.
21. De spelers bewaren de orde in de kleedkamer. Men laat geen afval achter, elders dan in de vuilnisbak.
22. De spelers zijn het visitekaartje en het uithangbord van onze club. Zij brengen de naam van de club niet in diskrediet door onbehoorlijk of onsportief gedrag op het terrein of daarbuiten. In geval van ernstige tekortkomingen op gebied van fair-play, sportiviteit en algemeen gedrag kan de trainer of het bestuur, al dan niet in samenspraak met jeugdcoördinator een sanctie uitspreken.
23. Na de wedstrijd wordt, onder leiding van de trainer of afgevaardigde, op een ordelijke manier de gebruikte kledij weer ingezameld. De spelers houden zich aan de organisatie die de technische staf hier oplegt.
24. Vóór de wedstrijden en tijdens tornooien leeft de speler de afspraken na met betrekking tot voeding en drank. Eet vooral geen vettige spijzen en zorg voor een gezonde energierijke snack of versnapering. Bouw bovendien voldoende tijd in tussen de laatste maaltijd en de wedstrijd.
25. De nachtrust van de spelers is van het allergrootste belang om de intensiteit van de inspanningen te kunnen verwerken. Daarenboven moeten zij zich fris kunnen aanbieden op trainingen en wedstrijden om een hoog technisch niveau te kunnen bereiken.

26. Het gebruik van alcoholische drank bij jeugdploegen is volledig uit den boze. Het gebruik van drugs, van welke aard ook, wordt niet aanvaard in onze club. Het onder invloed zijn van drugs of het nemen er van zal steeds een gepaste sanctie tot gevolg hebben.

bottom of page